info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Sieraden (0)

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaardenAlgemene Voorwaarden
Versie 17 juli 2019
Lees deze voorwaarden alstublieft aandachtig, voordat u gebruikmaakt van de website en inkopen van WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL. Door het gebruik van onze website of onze diensten, verklaart u dat u akkoord gaat met deze voorwaarden en hieraan verbonden bent.


Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 - Identiteit van de koper
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Online bieding
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Bedenktijd
Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de verkoper en kosten daarvan
Artikel   9 - Verplichtingen van de koper bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 19 - Gebruikersrechten
Artikel 20 - VrijwaringArtikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de koper gouden sieraden verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de verkoper worden geleverd.
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de verkoper gebruik kan maken van zijn bedenktijd.
 3. Verkoper: de persoon of organisatie die online een bieding laten opmaken en/ of een offerte laat uitbrengen door koper.
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de verkoper of koper in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de verkoper om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 8. Koper: de rechtspersoon die producten op afstand koopt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de koper en de verkoper wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de verkoper ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat verkoper en koper gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
 12. Prijsberekening: aan de hand van de door verkoper ingevoerde gegevens berekenen wij de bieding die we direct online uitbrengen
 13. Bieding: de online weergegeven prijs naar aanleiding van het invullen van de gegevens van betreffend sieraad in normale staat niet versleten of stuk.
 14. Acceptatie bieding: koper accepteert de bieding onverwijld nadat verkoper de sieraden heeft toegezonden aan koper en deze voldoen aan de biedingsgegevens.
 15. Hoogte bieding: wij accepteren -zonder onze uitdrukkelijke toestemming-  alleen aanbod dat Euro 2.500,00 niet overschrijdt.
 16. Geldigheidsduur: de geldigheidsduur van de online afgeven bieding is alleen dezelfde dag gelding.
 17. Conditie van de sieraden: bij de beoordeling van de sieraden gaan we uit van sieraden die zich in een goede conditie bevinden en schoon zijn.
 18. Kapotte sieraden: sieraden niet als zodanig te dragen zijn, stuk of versleten zijn.
 19. Identificatie: koper gaat ervan uit dat verkoper voor zichzelf verkoopt. Indien dit niet het geval is dient hij dit kenbaar te maken bij verkoper.
 20. Uitbetaling: Het uitbetalen van het overeengekomen bedrag wordt alleen verricht op een Nederlandse bankrekening waarbij de verkoper degene is op wiens aan de bankrekening gesteld moet zijn


Artikel 2 - Identiteit van de koper

WijkopenGoudenSieraden.nl is een website van ANRO Juwelen BV eveneens handelend onder ANRO Juweliers
Bezoek- en vestigingsadres Oldenzaalsestraat 118b, 7514 DS ENSCHEDE

Telefoonnummer: + 31(0) 53- 2600 030
E-mailadres: info@wijkopengoudensieraden.nl
Website: www.wijkopengoudensieraden.nl

KvK-nummer: 67963188
Btw- identificatienummer: NL 857244620 B01
IBAN: NL80 ABNA 0553 0029 10
BIC: ABNANL2A


Artikel 3 Toepasselijkheid
 
 1. Onze website biedt gebruikers de mogelijkheid om bepaalde gegevens van sieraden in te vullen, om vervolgens een online-bieding op deze sieraden te krijgen. De online- bieding is geheel vrijblijvend.
 2. De huidige algemene voorwaarden (hierna "AGV") gelden voor het gebruik van onze website en diensten. Deze AGV zijn bindend en worden in elk geval gehanteerd. Wij behouden ons het recht om deze AGV op elk moment en zonder het noemen van redenen te veranderen.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk bieding/ transactie en andere communicatie tussen de koper en verkoper.
 4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de verkoper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de koper voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de koper zijn in te zien en dat zij op verzoek van de verkoper zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 5. Als de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de verkoper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Als dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de verkoper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


Artikel 4 Online bieding
 
 1. Onze website biedt gebruikers/ verkopers de mogelijkheid om bepaalde gegevens van sieraden in te vullen, om vervolgens een online-bieding op deze sieraden te krijgen. De online bieding dient slechts als informatie over een mogelijke verkoopprijs van deze sieraden.
 2. De online bieding van onze website vormt geen bindend koopaanbod van koper, noch een bindend verkoopsbod van de eigenaar van deze sieraden.
 3. Iedere bieding, die online wordt verkregen is gebaseerd op de door de gebruiker ingevoerde gegevens van de gouden sieraden.
 4. Indien een bieding een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. De bieding bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden gouden sieraden en digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de bieding door de verkoper mogelijk te maken.
 6. Elk bieding bevat zodanige informatie, dat voor de verkoper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 7. De bieding wordt nagekomen indien de toegezonden gouden sieraden voldoen aan de digitaal opgegeven kenmerken.
 8. Zonder uitdrukkelijke toestemming wordt en door koper geen bieding geaccepteerd boven Euro 2.500,00.

Artikel 5 - De overeenkomst
 
 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de verkoper van de bieding, de toezending van de betreffende sieraden en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de verkoper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de koper is bevestigd, kan de verkoper de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de koper passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de verkoper elektronisch kan betalen, zal de koper daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De koper kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de verkoper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de koper op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De koper zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de verkoper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 1. Het bezoekadres van de vestiging van de koper waar de verkoper met klachten terecht kan;
 2. De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de verkoper van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 6. indien de verkoper een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.


Artikel 6 Herroepingsrecht
 
 1. De verkoper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De koper mag de verkoper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de verkoper, of een vooraf door de verkoper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. Als de verkoper in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de verkoper, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De koper mag, mits hij de verkoper hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de verkoper, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de verkoper, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 Bedenktijd
 
 1. Er is geen sprake van bedenktijd.


Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de verkoper en kosten daarvan
 
 1. Als de verkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de koper.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de verkoper het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de koper. Dit hoeft niet als de koper heeft aangeboden het product zelf af te halen. De verkoper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De verkoper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren in originele staat en verpakking, en conform de door de koper verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de verkoper.
 5. De verkoper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de koper niet heeft gemeld dat de verkoper deze kosten moet dragen of als de koper aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de verkoper de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6. Als de verkoper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de koper bij herroeping
 
 1. Als de koper de melding van herroeping door de verkoper op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De koper vergoedt alle betalingen van de verkoper, inclusief eventuele leveringskosten door de koper in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de verkoper hem de herroeping meldt. Tenzij de koper aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de verkoper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De koper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de verkoper heeft gebruikt, tenzij de verkoper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de verkoper.
 4. Als de verkoper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de koper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De koper kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de koper dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de koper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Volgens specificaties van de verkoper vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de verkoper, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3. Sommige sieraden/ horloges kunnen alleen in de winkel kunnen worden aangeschaft nadat deze zijn bezichtigd en kunnen vervolgens na betaling worden meegenomen. Tijdens de prijsonderhandeling is dit specifiek overeengekomen.


Artikel 11 - De prijs
 
 1. Gedurende de geldigheidsduur van de offerte worden de prijs niet verlaagd of verhoogd.
 2. De in de bieding genoemde gouden sieraden zijn -voor zover van toepassing- inclusief btw.


Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
 
 1. De verkoper staat ervoor in dat de producten en voldoen aan de via internet opgegeven specificaties, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de koper er ook voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.


Artikel 13 Levering gouden sieraden
 
 1. De koper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van de door verkoper toegezonden gouden sieraden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan de verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de koper door verkoper geaccepteerde offerte met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 5 werkdagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De verkoper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Nadat koper de gouden sieraden heeft ontvangen bepaalt zij binnen 5 werkdagen of de toegezonden gouden sieraden overeenkomen met de geoffreerde gouden sieraden.
 5. Indien deze niet overeenkomen treedt koper in overleg met verkoper om eventueel een aangepaste bieding uit te brengen.
 6. Indien partijen hierin geen overeenstemming vinden ontbindt koper de overeenkomt en zend de sieraden aangetekend retour aan verkoper.
 7. Toezending, het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de verkoper tot het moment van bezorging aan de koper.
 8. Retourzending, het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de koper tot het moment van bezorging aan de verkoper.


Artikel 15 - Betaling
 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de koper verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na ontvangst van de gouden sieraden.
 2. De verkoper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de koper te melden.
 3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de verkoper is gewezen op de te late betaling en de verkoper de koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de verkoper gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500, =; 10% over de daaropvolgende € 2.500, = en 5% over de volgende € 5.000, = met een minimum van € 40,=. De koper kan ten voordele van de verkoper afwijken van genoemde bedragen en percentages.


Artikel 16 Klachtenregeling
 
 1. De koper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de verkoper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de koper.
 3. Bij de koper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de koper binnen de termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de verkoper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De verkoper dient de koper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.


Artikel 17 Geschillen

Op overeenkomsten tussen de koper en de verkoper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de verkoper zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de verkoper op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 19 Gebruikersrechten
 
 1. Gebruikers hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden het recht om een kopie te maken van het online-taxatie formulier, wat door wijkopengoudensieraden.nl is samengesteld.
 2. Het gebruik is uitsluitend toegestaan voor individueel en niet-commerciële doeleinden. Gebruikers mogen de onlinegegevens noch volledig, noch gedeeltelijk voor de opbouw van een eigen database in iedere mediale vorm en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 3. Het is verboden ongepast gebruik te maken van onze diensten en ons hierbij te belemmeren.
 4. Gebruikers mogen zonder onze schriftelijke toestemming geen onderdelen van onze diensten extraheren en/of hergebruiken. In het bijzonder mogen gebruikers zonder de schriftelijke toestemming van wijkopengoudensieraden.nl geen datamining, geen robots of vergelijkbare dataverzamelaars gebruiken, om alle wezenlijke onderdelen van onze diensten voor hergebruik te extraheren.
 5. De integratie of andere verbinding in onze dienstverlening, zonder schriftelijke toestemming van wijkopengoudensieraden.nl is niet toegestaan.
 6. Presentatie en functionaliteit van onze diensten kunnen verschillen per apparaat - bijvoorbeeld via de internetsite of via de mobiele telefoon. Het ligt aan de techniek in hoeverre u gebruik kunt maken van de functies van onze website.
 7. De gebruiker verleent wijkopengoudensieraden.nl het onbeperkte en overdraagbare recht om de inhoud, die de gebruiker aan wijkopengoudensieraden.nl overgedragen heeft, zoals de diverse kenmerken van het/ de sieraad/ sieraden online en offline te gebruiken.

Artikel 20 Vrijwaring
Wij staan niet garant voor technische mankementen. Met name voor de constante en ononderbroken beschikbaarheid van de website of voor de correcte weergave door de van de gebruiker ingevoerde inhoud.
 1. In het geval dat het aanbod niet aankomt kan de gebruiker contact opnemen met onze klantenservice via info@wijkopengoudensieraden.nl.

Artikel 21 Privacy beleid
 1. De bescherming van persoonsgegevens en de privésfeer van de gebruiker van onze website worden erg serieus genomen. Om een maximale bescherming te handhaven, is het voor ons vanzelfsprekend dat wij aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van gegevensbescherming voldoen.
 2. Verantwoordelijke instantie en dienstverlener is WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL, Oldenzaalsestraat 118b, 7514 DS ENSCHEDE. U kunt voor alle vragen, wat betreft het privacy beleid, terecht bij wijkopengoudensieraden.nl. Het beste per email naar info@wijkopengoudensieraden.nl. Persoonsgegevens zijn gegevens, waar een gebruiker individueel invloed op kan hebben. Daarbij hoort bijvoorbeeld het email-adres of telefoonnummer. Via onze website verzamelen wij persoonlijke gegevens, wanneer de gebruiker deze aan ons verstrekt. In het kader van de online-taxatie van een voertuig is dit het geval.
 3. Wij gebruiken deze informatie, voor zover dit nodig is om onze diensten te verlenen aan de gebruiker. Commercieel gebruik van de gegevens gebeurt uitsluitend met het oog op zelfpromotie (inclusief de aanbeveling reclame) door ons of verbonden bedrijven. Uw email-adres gebruiken wij, om u op de hoogte te stellen van vergelijkbare producten of diensten.
 4. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw email-adres en uw telefoonnummer gebruiken, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. De makkelijkste manier is door te klikken op de link onderaan onze e-mails. U kunt uw intrekking echter ook sturen naar: info@wijkopengoudensieraden.nl, onderwerp “Terugbel verzoek”.

Artikel 22 Aansprakelijkheidsbeperking
 1. We proberen er altijd voor te zorgen, dat de diensten van wijkopengoudensieraden.nl zonder storingen en foutloos beschikbaar zijn. Doordat wij afhankelijk zijn van het internet kan dit helaas niet gegarandeerd worden. Ook uw toegang tot onze website kan onderbroken worden of beperkt zijn, wegens onderhoud o.i.d. We proberen de frequentie en duur van deze storingen te beperken.
 2. In het kader van het gebruik van onze website en diensten accepteren we onbeperkte aansprakelijkheid bij schade, die door WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL of door onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of plaatsvervangende vertegenwoordigers worden veroorzaakt.
 3. In het geval van enige nalatigheid in contractuele verplichtingen, is WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL niet aansprakelijk. Bovendien is WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade door nalatigheid. Hierbij beperkt zich de nalatigheid door de gemiddelde schade.
 4. De bovenstaande beperkingen zijn niet van toepassing op schade, als gevolg van gezondheidsproblemen of dergelijke lichamelijke klachten.
 5. Voor zover de aansprakelijkheid van WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de werknemers, vertegenwoordigers en freelancers.
 6. De inhoud van deze website wordt met de grootste zorg samengesteld. WIJKOPENGOUDENSIERADEN.NL neemt echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van deze inhoud. Het gebruik van online inhoud is op eigen risico.
Artikel 23 Auteursrecht en licenties
 1. Alle handelsmerken, logo's, teksten, afbeeldingen en andere gegevens op onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. De verandering, verdere verwerking en gebruik van media in alle soorten is strikt verboden. Een ander gebruik is alleen mogelijk na schriftelijke toestemming van ons.
 2. Het ongeoorloofde gebruik van onze informatie, zoals logo's of handelsmerken van derden, die op onze website getoond worden, schenden onze rechten en de rechten van derden. Dit is niet toegestaan.

Artikel 24 Salvatorische clausule
Indien deze algemene voorwaarden ongeldig verklaard worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Er wordt geacht overeen te komen over een geldige bepaling, die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Artikel 25 Toepasselijk recht, plaats van handeling en rechtelijke positie
Uitsluitend het recht van het Koninkrijk der Nederlanden geldt. Plaats van handeling en rechtelijke positie is Enschede.